Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti ONV Pro s.r.o.

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti ONV Pro s.r.o.. Prodejní sítíONV Pro s.r.o. se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa společnosti ONV Pro s.r.o. a prodejní místa smluvních partnerů ONV Pro s.r.o.) a on-line prodej na webových stránkách ONV Pro s.r.o. na adrese www.soldout.pro. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes obchodní úsek ONV Pro s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2. Společností ONV Pro s.r.o. se rozumí společnost ONV Pro s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 327289
, IČ: 08903859, se sídlem Praha 7, U Průhonu 1368/15, PSČ 170 00 (V sídle společnosti na adrese U Průhonu 1368/15, PSČ 170 00, není možnost nákupu vstupenek).

3. Společnost ONV Pro s.r.o. není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost ONV Pro s.r.o. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4. Společnost ONV Pro s.r.o. proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.

5. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

6. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť ONV Pro s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek.

8. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být připočítány poplatky za technické zpracování vstupenek, zejména pokud jde o jejich vystavení, kontrolu a doručení zákazníkovi („Distribuční poplatek“). Distribuční poplatek je uveden v souhrnu každé objednávky a je stanoven ve výši 3 % z ceny vstupenek anebo 5 %, pokud jsou vstupenky hrazeny poukázkami.

9. Zákazník má možnost si jako službu nad rámec nákupu vstupenek objednat pojištění. S podmínkami pojištění se zákazník může seznámit při nákupu vstupenek anebo prostřednictvím odkazu Podmínky pojištění.

10. S cenami vstupenek se zákazník může seznámit na webových stránkách www.soldout.pro.

11. Při nákupu vstupenek na www.soldout.pro je zákazník seznámen s konečnou cenou za nákup vstupenek včetně příslušného Distribučního poplatku poté, co byly vstupenky zákazníkem přidány do košíku a zákazník potvrdil jejich vložení přes tlačítko „Dokončit nákup“.

12. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

13. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti ONV Pro s.r.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.

14. Jak shora uvedeno, ONV Pro s.r.o. není pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.

15. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

16. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

17. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti ONV Pro s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost ONV Pro s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

18. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost ONV Pro s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť společnost ONV Pro s.r.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

19. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti ONV Pro s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup pro vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup pro vracení vstupného je následující:
- Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě ONV Pro s.r.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 17. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost ONV Pro s.r.o. jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel;
- Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky ONV Pro s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 17. vráceno bankovním převodem na účet případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti ONV Pro s.r.o. písemně sdělí;

20. Bude-li vráceno vstupné postupem podle bodu 18., zákazník bere na vědomí, že mu bude vrácen i Distribuční poplatek, příp. jiné poplatky dle podmínek koupi vstupenky či podmínek pro vrácení vstupného uvedených v těchto jiných podmínkách anebo přímo na vstupence.

21. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude ONV Pro s.r.o.postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

22. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku ONV Pro s.r.o. na e-mailovou adresu: refund@SOLDOUT.pro. Zákazník je oprávněn učinit reklamaci a uplatnit svá zákonná práva z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí vstupenek. Současně zákazník musí společnosti ONV Pro s.r.o. zjištěnou vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud práva z vadného plnění nepřizná.

23. Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni vstupenku použít, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kdo má právo podle předchozí věty, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud mu právo nepřizná, pokud společnost TICKETSTREAM s.r.o. namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

24. U společnosti ONV Pro s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti ONV Pro s.r.o.

25. V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

Ochrana osobních údajů.

26. Společnost ONV Pro s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici prostřednictvím internetové adresy: https://soldout.pro.

Závěrečná ustanovení.

27. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

28. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

29. ONV Pro s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

30. Tyto Obchodní podmínky platí od 20.11.2021.

V Praze, dne 20.11.2021, ONV Pro s.r.o.